Algemene verkoopvoorwaarden

Dit document werd op 3 april 2024 opgesteld door MJ2S om de verkoop via de website"www.greendrive-accessories.com" te regelen.

 1. Preambule

MJ2S, met maatschappelijke zetel te 3 allée des Bauches, Claix, ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés onder het nummer 85265170200031, hierna "de Verkoper" genoemd.

De Verkoper is gespecialiseerd in de verkoop van auto-onderdelen die compatibel zijn met de hierboven vermelde voertuigen, op afstand via zijn website www.greendrive-accessories.com.

 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen door de Verkoper aan consumenten en niet-professionele en professionele kopers ("de Klant") die de producten wensen te kopen die door de Verkoper te koop worden aangeboden op de website www.greendrive-accessories.com.

De AV bepalen in het bijzonder de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en het beheer van eventuele retourzendingen van door Klanten bestelde producten.

 1. Een klantenaccount aanmaken en beheren

Om een bestelling op de site te plaatsen, moet de klant zich registreren door een account aan te maken. Dit proces omvat het invullen van een formulier met informatie zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Een registratie wordt alleen als geldig beschouwd als alle vereiste informatie volledig is ingevuld.

De klant erkent dat zijn/haar e-mailadres en wachtwoord zullen worden gebruikt als identificatiemiddelen om toegang te krijgen tot zijn/haar account en dat de verstrekte informatie zal worden beschouwd als bewijs van zijn/haar identiteit.

De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en het bijwerken van de informatie die hij/zij verstrekt op het moment van registratie en moet ervoor zorgen dat deze informatie te allen tijde juist is.

Na registratie krijgt de klant een persoonlijke ruimte waarmee hij/zij het gebruik van de site en zijn/haar bestellingen kan beheren met behulp van de methoden en technische ondersteuning die wij het meest geschikt achten.

De klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van zijn identificatiegegevens te bewaren, alle nodige maatregelen te nemen om deze vertrouwelijkheid te garanderen en ons bedrijf onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van ongeoorloofd gebruik van zijn account.

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke handeling die met behulp van de identificatiegegevens van de klant wordt uitgevoerd, geacht wordt door de klant zelf te zijn uitgevoerd. De klant verbindt zich er daarom toe om zijn/haar account op persoonlijke wijze te gebruiken en niet toe te staan dat een derde partij dit in zijn/haar plaats of voor zijn/haar rekening gebruikt, waarbij hij/zij de gevolgen van dergelijke handelingen volledig op zich neemt.

 1. Informatie over de producten

De te koop aangeboden producten zijn deze die op de site www.greendrive-accessories.com staan afgebeeld op de dag dat de Klant de site raadpleegt. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de Verkoper. De foto's van de producten zijn niet contractueel, maar hebben als doel de beschrijving aan te vullen door representatief te zijn voor het gebruik van het product of van het product zelf. In het geval van een fout in de beschrijving, zullen we eerst proberen het product te vervangen en als dit niet mogelijk is, zullen we aanbieden het artikel aan u terug te sturen binnen de gestelde termijn van 30 dagen.

De informatie in de beschrijving beschrijft wat het product "is", maar we kunnen niet opnoemen wat het product "niet is", met andere woorden, als een functionaliteit of kenmerk niet wordt vermeld, is de enige conclusie die we kunnen trekken dat het niet aanwezig is op het item of dat het item er niet aan voldoet. MJ2S kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige misvatting of misverstand met betrekking tot functies die niet expliciet worden vermeld in de productbeschrijving. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik te verifiëren, uitsluitend op basis van de informatie op onze website.

 1. Prijzen en belastingen

5.1. Algemeen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de huidige prijzen toe te passen die op het moment van de bestelling worden aangegeven.

Prijsfouten - MJ2S behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren in geval van een duidelijke prijsfout (etiketteringsfout, computer bug, enz.). De betrokken klanten zullen van deze annulering op de hoogte worden gebracht en de eventueel reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

5.2. Europese klanten

Voor Europese klanten zijn de prijzen van de producten aangegeven in euro's (€), inclusief alle belastingen (TTC) tegen het Franse btw-tarief, tenzij de klant een andere munteenheid kiest. De belastingen worden vóór betaling aangepast aan de woonplaats van de klant om te voldoen aan het btw-tarief van het land waar de klant woont.

5.3. Klanten buiten de Europese Unie

Voor klanten die buiten de Europese Unie wonen, worden de prijzen op onze site getoond inclusief alle belastingen tegen het geldende tarief. Op het moment van betaling worden de belastingen echter verwijderd wanneer de klant zijn afleveradres invoert, en wordt de bestelling exclusief belasting (HT) betaald. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle belastingen, douanerechten en andere kosten te betalen die worden opgelegd door het land waar de klant woont op het moment van levering. Deze extra kosten zijn niet inbegrepen in de uiteindelijke prijs van de bestelling die op onze site wordt geplaatst en vallen buiten onze controle.

Klanten worden sterk aangemoedigd om bij de plaatselijke douaneautoriteiten navraag te doen over deze kosten om een nauwkeurige schatting te krijgen van de belastingen die moeten worden betaald bij ontvangst van hun bestelling. Door een aankoop te doen op onze site, erkennen en accepteren klanten die zich buiten de Europese Unie bevinden de verantwoordelijkheid voor de betaling van deze belastingen en extra kosten in overeenstemming met de regelgeving die van kracht is in hun land.

5.4. Uitzondering voor het Verenigd Koninkrijk

In overeenstemming met de huidige wetgeving met betrekking tot verkoop op afstand in het Verenigd Koninkrijk, zijn onze fiscale factureringspraktijken als volgt:

- Voor bestellingen van minder dan 135 GBP (Britse ponden) worden de prijzen in het winkelmandje na het invoeren van het adres weergegeven en gefactureerd inclusief alle belastingen (btw). Dit betekent dat de toepasselijke btw is inbegrepen in de uiteindelijke prijs en wordt betaald door de Verkoper.

- Voor bestellingen van meer dan 135 GBP worden de prijzen in het winkelmandje na het invoeren van het adres weergegeven en gefactureerd exclusief belasting (HT). Klanten zijn verantwoordelijk voor de betaling van belastingen en douanerechten die door de Britse douaneautoriteiten kunnen worden geëist op het moment van levering.

Dit is in overeenstemming met het post-Brexit btw-regime van het Verenigd Koninkrijk voor ingevoerde goederen, zoals uiteengezet in de [titel en nummer van het relevante stuk wetgeving, bijvoorbeeld "Finance Act 2021".

Klanten in het Verenigd Koninkrijk wordt geadviseerd kennis te nemen van deze drempels om te begrijpen hoe de btw op hun bestellingen wordt toegepast en zijn verantwoordelijk voor het controleren van deze informatie voordat ze hun aankopen op onze site afronden.

 1. Kortingsbeleid

Kortingen aangeboden op de MJ2S website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, in overeenstemming met de huidige Franse regelgeving:

- Geldigheid van de aanbieding: Elke korting is geldig voor een bepaalde periode of zolang de voorraad strekt.

- Cumulatie van kortingen: Tenzij anders vermeld, kunnen de kortingen aangeboden op de MJ2S website niet met elkaar of met andere lopende promotionele aanbiedingen gecombineerd worden. In het geval dat meerdere kortingen van toepassing zijn op hetzelfde product, wordt alleen de meest voordelige korting voor de klant toegepast.

- Toepassing van kortingen: Kortingen worden ofwel direct in het winkelmandje toegepast wanneer de aankoop is gevalideerd en aangegeven op de productpagina, ofwel door gebruik te maken van een promotiecode die door de klant moet worden ingevoerd in het daarvoor bestemde veld. De toepassingsvoorwaarden van elke promotiecode worden gespecificeerd wanneer ze worden uitgegeven.

- Promo codes: Promo codes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij duidelijk gespecificeerd door MJ2S. Promo codes moeten worden ingevoerd in het daarvoor bestemde veld vóór de definitieve validatie van de bestelling door de klant. MJ2S zal niet in staat zijn om met terugwerkende kracht een korting toe te passen als de klant vergeet om zijn promocode te gebruiken voordat hij zijn bestelling afrondt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle kortingen zijn toegepast voordat hij overgaat tot betaling.

- Wijziging of Annulering van Korting: MJ2S behoudt zich het recht voor om een kortingsaanbieding te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval van uitzonderlijke omstandigheden die een dergelijke actie rechtvaardigen.

Door gebruik te maken van een korting, aanvaardt de klant deze voorwaarden. Voor verdere informatie wordt de klant verzocht contact op te nemen met onze klantenservice.

 1. Bestellingen

Bestellingen worden uitsluitend geplaatst op de website www.greendrive-accessories.com. Het bestelproces wordt op de site beschreven. Klanten die een product willen kopen, moeten het online bestelproces volgen.

7.1. Hoe te bestellen

De Klant kan Producten selecteren om te bestellen via de online Catalogus op de Site, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voorraad, zoals aangegeven op de Site op het moment van de bestelling.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant eerst deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaarden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken. Hij moet ook een leveringsadres en een leveringswijze kiezen en de betalingswijze bevestigen. Vóór de definitieve bevestiging heeft de Klant de mogelijkheid om zijn Bestelling te controleren en te wijzigen om eventuele fouten te corrigeren.

De bestelling wordt als definitief beschouwd zodra de Klant per e-mail de bevestiging van aanvaarding van de bestelling door de Verkoper heeft ontvangen en de volledige betaling is verricht.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant de prijzen en beschrijvingen van de producten zoals ze op de Site worden weergegeven. Elk meningsverschil met betrekking tot deze punten kan worden geregeld in overeenstemming met de voorwaarden voor omruilingen en garanties die later worden vermeld.

7.2. Wijziging van de bestelling

Elk verzoek van de Klant om de bestelling te wijzigen nadat deze bevestigd is, is onderworpen aan de goedkeuring van de Verkoper. Het is niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen als de bestelling zich al in de voorbereidingsfase bevindt, en we kunnen niet garanderen dat onze deadline voor het in aanmerking nemen van deze annulering zal plaatsvinden voordat uw bestelling in voorbereiding wordt genomen, aangezien ons doel om onze klanten tevreden te stellen is om de bestelling zo snel mogelijk in voorbereiding te nemen.

De Klant kan echter zijn herroepingsrecht uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, of contact opnemen met de Verkoper overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

7.3 Informatie over de bestelling

Klanten kunnen informatie over hun bestelling rechtstreeks opvragen via hun klantenaccount in het tabblad "mijn bestellingen". Als de informatie niet voldoende is, kun je contact opnemen met de klantenservice via de Contactchat op de pagina "hulp nodig".

7.4. Weigering van de bestelling

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling van een Klant op te schorten of te weigeren om geldige en gerechtvaardigde redenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wanbetaling, weigering van betalingsautorisatie door erkende bankinstellingen, lopende geschillen, of als een bestelling een abnormaal hoge hoeveelheid producten aangeeft. Bovendien wordt elke wijziging van de hoeveelheid van een artikel dat automatisch aan het winkelmandje wordt toegevoegd als gratis onderdeel van een betalend product geannuleerd als deze hoeveelheden niet overeenstemmen met de voorwaarden van het aanbod. De gratis aangeboden componenten zijn onlosmakelijk verbonden met de betalende producten waarop ze betrekking hebben en kunnen niet afzonderlijk worden besteld. Deze gratis componenten zijn pas zichtbaar op onze site na de toevoeging van een betalend product dat in aanmerking komt voor dit aanbod van automatische toevoeging.

 1. Betaling

8.1. Algemene betalingsvoorwaarden

De betaling dient onmiddellijk na de bestelling te worden voldaan. Betalingen met creditcard, Paypal of een andere betaalmethode die op onze site wordt aangeboden, worden uitgevoerd via beveiligde systemen.

Betaling in termijnen: Het is mogelijk om je bestelling in termijnen te betalen met :

- De Scalapay betalingsoplossing, tot €2.000. Door de bestelling te valideren, verklaart de klant de algemene betalingsvoorwaarden van Scalapay, die HIER beschikbaar zijn, gelezen en begrepen te hebben.

- De betalingsoplossing Paypal Later is rechtstreeks toegankelijk via uw klantenrekening onder de door Paypal vastgestelde voorwaarden. De klant verbindt zich ertoe de algemene betalingsvoorwaarden van Paypal te hebben gelezen en begrepen, die hij zal moeten aanvaarden bij het valideren van zijn betaling bij de betalingsorganisatie.

8.2. Algemene terugbetalingsvoorwaarden

Green Drive verbindt zich ertoe de Klant terug te betalen via het betaalmiddel dat gebruikt werd voor de oorspronkelijke transactie, binnen 14 dagen na de kennisgeving van de terugzending van de producten door het afhaalpunt, op voorwaarde dat de producten in perfecte staat en volledig worden teruggestuurd. In het geval dat de geretourneerde producten onvolledig of beschadigd zijn of in een staat verkeren die het onmogelijk maakt om ze opnieuw te verkopen, behoudt Green Drive zich het recht voor om de terugname te weigeren, ze om te ruilen of het overeenkomstige bedrag terug te betalen.

8.3. Restituties voor bestellingen van klanten buiten de Europese Unie

Voor elke productretournering, terugbetaling van bestelling of annulering van bestelling die een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de bestelling zou vereisen, kunnen belastingen die door de klant aan de nationale verzamelaar zijn betaald, niet door het bedrijf MJ2S aan de klant worden betaald omdat deze belastingen niet aan het bedrijf zijn betaald. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de consument om een terugbetaling van belastingen te vragen bij de nationale verzamelaar.

 1. Levering

9.1. Algemeen

Producten worden geleverd op het afleveradres dat is opgegeven tijdens het bestelproces. Levertijden worden alleen ter informatie gegeven en kunnen variëren afhankelijk van de plaats van levering. De levertijden die over het algemeen in acht worden genomen, zijn zichtbaar wanneer de bestelling wordt gevalideerd. Als er een specifieke levertijd wordt aangegeven op de productpagina, moet hier eerst rekening mee worden gehouden. Andere artikelen die geen specifieke levertijd hebben, worden apart verzonden en geleverd binnen de algemene levertijden.

9.2. non-conformiteit bij levering - inspectie van artikelen

Bij ontvangst van de bestelling moet de Klant of elke persoon die door de Klant gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen, de staat van de artikelen nauwgezet controleren alvorens de leveringsbon te ondertekenen. Als er een onregelmatigheid wordt vastgesteld (ontbrekend product, schade, defect), is het absoluut noodzakelijk dat de Klant de levering weigert en/of een duidelijk voorbehoud maakt op de leveringsbon (bijv. "Pakket geweigerd wegens: schade, ontbrekend product, beschadigde verpakking, beschadigd product") en dit vervolgens bevestigt door de genoemde bon te ondertekenen. Hier vindt u een artikel om u te helpen bij het maken van uw voorbehoud.

In het geval dat de Klant het pakket aanvaardt, maar nog steeds een voorbehoud heeft, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om Green Drive binnen twee werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen van elk gebrek aan overeenstemming, via het contactformulier dat beschikbaar is op de bestelpagina van de website Green Drive.

In het geval dat de levering plaatsvindt zonder dat er een afleverbon is ondertekend, moet de klant Green Drive binnen twee werkdagen op de hoogte stellen, zodat we kunnen regelen dat het artikel wordt geretourneerd. Een certificaat op erewoord kan worden aangevraagd om aan onze verplichtingen jegens de vervoerder te voldoen.

 1. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L. 221-18 van de Franse consumentenwet heeft de consument een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van de producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen bij de verkoper. Deze termijn wordt verlengd tot 30 dagen door het bedrijf Green Drive op commerciële basis. Binnen deze periode kan de klant zijn bestelling terugbetaald krijgen in ruil voor het terugsturen van de artikelen. De voorwaarden "Tevreden of terugbetaald" zijn ook van toepassing op het retourneren van artikelen binnen 30 dagen. De retourvoorwaarden worden vermeld op de pagina die voor dit doel is bestemd of op het document dat HIER beschikbaar is.

Het verdient de voorkeur om een retouraanvraag in te dienen via de online chat die beschikbaar is op de pagina "hulp nodig". We hebben echter een sjabloon gemaakt dat je naar ons kunt sturen, alleen te gebruiken als de andere oplossingen je niet bevallen. Je kunt het ons sturen per e-mail([email protected]) of per post (MJ2S, 3, Allée des bauches, Claix, 38640).

VOORBEELDBRIEF VOOR HERROEPING

Uw volledige naam :

Uw adres :

Uw bestelnummer :

Green Drive - MJ2S

3 allée des bauches

38640 Claix

..........................., .........................

Geachte heer/mevrouw

Op ........................ (datum vermelden op het bestelformulier) heb ik ............................................ (beschrijving van het artikel: naam of streepjescode) besteld, dat u mij op ............ hebt geleverd

Overeenkomstig artikel L. 221-18 van de Franse consumentenwet maak ik hierbij gebruik van mijn herroepingsrecht.

Bijgevolg verzoek ik u het bedrag van .......... euro dat ik bij mijn bestelling heb betaald, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief terug te betalen, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 221-24 van de Franse consumentenwet.

Bijgevoegd vindt u het artikel dat ik naar u terugstuur.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen is het herroepingsrecht niet van toepassing in de volgende gevallen:

Op verzoek van de klant gepersonaliseerde producten: elk product dat is vervaardigd volgens de specificaties van de klant of dat duidelijk is gepersonaliseerd, zoals op maat gemaakte stuurwielen met specifieke materialen die door de klant zijn aangevraagd, velgen met een op maat gemaakt ontwerp en maat, of elk ander product dat is geconfigureerd volgens de unieke keuzes en vereisten van de klant, kan niet worden geretourneerd, geannuleerd of terugbetaald op grond van het herroepingsrecht.

Producten die gelijmd moeten worden: producten die bedoeld zijn om te worden geplakt of gelijmd, zoals lakbeschermingsfolies (PPF), bekledingen en andere soortgelijke accessoires, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht als ze zijn aangebracht op een voertuig of een ander oppervlak. Deze uitsluiting is van toepassing voor zover deze producten niet kunnen worden geretourneerd in een staat waarin ze opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, vanwege hun permanent klevende aard.

Door dergelijke producten op onze site te bestellen, erkent en aanvaardt de klant deze uitsluiting van het herroepingsrecht voor gepersonaliseerde en op te plakken producten, in overeenstemming met artikel L221-28 van de Franse consumentenwet.

 1. Wettelijke garanties

De door de Verkoper geleverde producten genieten automatisch en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

- De wettelijke conformiteitsgarantie gedurende 2 jaar vanaf de levering van de goederen. De consument zal een vervanging of herstelling aangeboden krijgen. Indien dit niet mogelijk is, zal MJ2S een terugbetaling aanbieden;

- De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik gedurende 2 jaar.

 1. Beroep op bemiddeling

In overeenstemming met de artikelen L611-1 en volgende van de Franse consumentenwet, wil MJ2S haar klanten informeren dat, in geval van onenigheid of geschil met betrekking tot de aankoop van producten of diensten op onze site, de aanbevolen eerste stap is om contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zetten ons in om een minnelijke en bevredigende oplossing te vinden voor elk geschil dat kan ontstaan in het kader van onze commerciële relaties.

Als u niet tevreden bent met onze pogingen om de zaak in der minne te schikken met onze klantenservice, hebt u het recht om gratis een beroep te doen op een consumentenombudsman om het geschil tussen u en ons bedrijf op te lossen. De consumentenombudsman zal optreden als een onpartijdige derde partij en zal proberen tot een consensuele oplossing te komen.

Voordat u de zaak aan de bemiddelaar voorlegt, moet u ervoor zorgen dat :

- Je eerst geprobeerd hebt het geschil rechtstreeks met MJ2S op te lossen door middel van een schriftelijke klacht.

- Je klacht niet kennelijk ongegrond of beledigend is.

- Het geschil niet reeds door een andere mediator of door de rechter is onderzocht of wordt onderzocht.

De consument moet hebben geprobeerd het geschil met de verkoper buitengerechtelijk op te lossen voordat hij zijn toevlucht neemt tot bemiddeling. Als u gratis een beroep doet op een bemiddelaar, kunt u er zeker van zijn dat de consumentencode strikt wordt toegepast en sluit u elk commercieel gebaar uit dat gemaakt zou kunnen zijn bij een klassieke aanpak met de klantendienst. De bemiddeling blijft beperkt tot wat de wet en de consumentencode voorzien.

In overeenstemming met artikel L. 616-1 van de consumentenwet, kan de klant contact opnemen met de door MJ2S voorgestelde bemiddelaar:

- Per post, naar het volgende adres: CNPM-MEDIATION-CONSOMMATION, 27, Avenue de la Libération - 42400 SAINT CHAMOND - FRANKRIJK

- Per contactformulier: MEDIATION AANVRAGEN

 1. Beperking van garantie

De garantie aangeboden door MJ2S is uitsluitend beperkt tot de onderdelen verkocht door ons bedrijf en dekt niet de kosten verbonden aan diensten van derden, in het bijzonder de installatie van onderdelen door een externe professional. In geval van een erkend defect dat de vervanging van het onderdeel onder garantie vereist, verbindt MJ2S er zich enkel toe het defecte onderdeel te vervangen. Alle kosten in verband met de installatie van het vervangingsonderdeel zijn ten laste van de klant en kunnen niet het voorwerp uitmaken van een vordering tot schadevergoeding tegen ons.

Evenzo, in het geval dat een door MJ2S verkocht onderdeel wordt geïnstalleerd op een voertuig dat extra esthetische wijzigingen ondergaat, d.w.z. een voertuig met accessoires van derden die dus verschillen van het origineel, zoals een bekleding of een lakbeschermingsfilm (PPF) op een niet-exhaustieve manier, dat de demontage van het onderdeel noodzakelijk is voor de vervanging ervan onder garantie, kan MJ2S niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van reparatie, vervanging of herinstallatie van de bekleding of PPF. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de levering van een vervangingsonderdeel voor defecte producten en strekt zich niet uit tot bijkomende accessoires of wijzigingen geïnstalleerd door de klant of derden.

In het geval dat het product wordt overgedragen, kan de garantie op het product alleen worden gehandhaafd als de nieuwe eigenaar de originele aankoopfactuur van Green Drive kan overleggen. Het doel van deze vereiste is het certificeren van de oorsprong en authenticiteit van het product, evenals de geldigheid van de garantie. Zonder dit aankoopbewijs behoudt Green Drive zich het recht voor om het voordeel van de garantie te weigeren aan de nieuwe eigenaar.

Door onze producten te kopen, erkent en aanvaardt de klant deze garantiebeperkingen. We raden onze klanten aan deze elementen in overweging te nemen alvorens onderdelen te installeren op voertuigen met bijzondere kenmerken zoals afdekking of PPF. Onze producten kunnen er niet van worden beschuldigd een onderdeel te hebben beschadigd waarvan wij vóór de verkoop niet op de hoogte waren.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de voornoemde garanties niet van toepassing zijn in de volgende gevallen in geval van abnormaal of niet-conform gebruik van de producten door de klant of een derde partij, na de bestelling. In dit verband wordt de Klant verzocht om aandachtig de instructies te raadplegen die bij het Product worden geleverd.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

MJ2S, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een product, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van het product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van het product en de inhoud. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

 1. Geen aansprakelijkheid voor verlies van fabrieksgarantie

MJ2S doet er alles aan om zijn klanten producten aan te bieden die getest zijn en voldoen aan de lokale wettelijke vereisten. Echter, vanwege het feit dat MJ2S zijn producten distribueert in verschillende landen, die elk specifieke voorschriften hebben, en ook omdat we producten leveren die niet bedoeld zijn om te worden gebruikt in het publieke domein, rechtvaardigt het loutere feit dat het product beschikbaar is op onze site niet dat het is goedgekeurd of vrijgesteld van enige annulering van de voertuiggarantie, hetzij gedeeltelijk of volledig.

Door het product op uw voertuig te installeren, aanvaardt u daarom de verantwoordelijkheid voor het volledige of gedeeltelijke verlies van de garantie van uw voertuig in het geval dat het product niet is goedgekeurd door de fabrikant van uw voertuig of door de wetgeving in uw land. MJ2S, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van garantie en de gevolgen daarvan. Je doet daarom afstand van elke aanspraak op compensatie of terugbetaling.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Informatie en gegevens over de Klant zijn noodzakelijk voor het beheer van bestellingen en commerciële relaties. Ze kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen, voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en om de aangeboden diensten en verzonden informatie te kunnen verbeteren en personaliseren.

In overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving beschikt de Klant over een permanent recht op toegang, wijziging, rectificatie, verzet, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking met betrekking tot de informatie die op hem/haar betrekking heeft.

 1. Wijzigingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwe Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra ze gepubliceerd zijn op de website [URL du site].

 1. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle transacties die daaruit voortvloeien, vallen onder het Franse recht. In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de geldigheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elk geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken volgens de toepasselijke bevoegdheidsregels. De partijen komen overeen dat de Franse wet de enige wet is die van toepassing is op dit contract, met uitsluiting van elke andere wetgeving die uitdrukkelijk door de klant wordt aanvaard.

Deze clausule is van toepassing zonder afbreuk te doen aan de beschermingsregels die aan consumenten worden toegekend door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de website Green Drive gepubliceerde elementen, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto's, beelden, tekeningen, modellen, documenten en enig ander materiaal, zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Green Drive of haar partners die houder zijn van de overeenkomstige rechten. Dit geldt ook voor het ontwerp, de architectuur van de site, software, handelsmerken, auteursrechten, domeinnamen en rechten met betrekking tot databases.

Bijgevolg is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Drive elk gebruik, representatie, reproductie of aanpassing, geheel of gedeeltelijk, van om het even welk onderdeel van de website Green Drive strikt verboden. Dit verbod geldt voor elke professional, zelfs als deze een wederverkoper is van Green Drive producten, betreffende het gebruik van eender welke inhoud van de site voor een ander doel dan de verkoop van Green Drive producten. Elke inbreuk op deze regel kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vormen en aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging wegens namaak, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op intellectuele eigendom en de toepasselijke wetgeving.

Het doel van al deze bepalingen is het beschermen van de investering die Green Drive heeft gedaan in de creatie en promotie van zijn productcatalogus en zijn merkimago. De Klant verbindt zich er daarom toe geen inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Green Drive en de integriteit van zijn creaties te respecteren.